சிட்னி தமிழ் உறவின் மாதாந்த கல்வி உதவி - திட்டம் 1 - TCC AU

TCC AU

TCC Australia - committed to work with all local Tamil organisations to empower Tamil Community here in Australia and all over the world

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday 4 April 2022

சிட்னி தமிழ் உறவின் மாதாந்த கல்வி உதவி - திட்டம் 1


சிட்னியைச் சேர்ந்த விஜய் குடும்பத்தினர் பின்வரும் கல்வித்திட்ட உதவியை பல மாதங்களாக தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர். இத்திட்டம் அவர்களால் நேரடியாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அவர்களது பங்களிப்புக்கு எமது நன்றிகள்.

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் (டிலான்) அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச் செலவுக்காக செப்ரம்பர்-2023 இல் ரூபா 8350 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக செப்ரம்பர்-2023 இல் ரூபா 8350 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக செப்ரம்பர்-2023 இல் ரூபா 8350  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக செப்ரம்பர்-2023 இல் ரூபா 8350  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  செப்ரம்பர்-2023 இல் ரூபா 8350 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


Last updated on 04/10/2023

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் (டிலான்) அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச் செலவுக்காக ஓகஸ்ட்-2023 இல் ரூபா 8700 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஓகஸ்ட்-2023 இல் ரூபா 8700 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஓகஸ்ட்-2023 இல் ரூபா 8700  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஓகஸ்ட்-2023 இல் ரூபா 8700  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  ஓகஸ்ட்-2023 இல் ரூபா 8700 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


Last updated on 02/10/2023

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் (டிலான்) அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச் செலவுக்காக ஜூலை-2023 இல் ரூபா 8680 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூலை-2023 இல் ரூபா 8680  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூலை-2023 இல் ரூபா 8680  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூலை-2023 இல் ரூபா 8680  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  ஜூலை-2023 இல் ரூபா 8680 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


Last updated on 23/07/2023

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் (டிலான்) அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச் செலவுக்காக ஜூன்-2023 இல் ரூபா 8100 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூன்-2023 இல் ரூபா 8100  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூன்-2023 இல் ரூபா 8100  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூன்-2023 இல் ரூபா 8100  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  ஜூன்-2023 இல் ரூபா 8100 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


Last updated on 08/06/2023

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச் செலவுக்காக மே-2023 இல் ரூபா 8000 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மே-2023 இல் ரூபா 8000  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மே-2023 இல் ரூபா 8000  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மே-2023 இல் ரூபா 8000  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  மே-2023 இல் ரூபா 8000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


Last updated on 26/05/2023

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச் செலவுக்காக ஏப்ரல்-2023 இல் ரூபா 9070 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஏப்ரல்-2023 இல் ரூபா 9070  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஏப்ரல்-2023 இல் ரூபா 9070  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஏப்ரல்-2023 இல் ரூபா 9070  வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  ஏப்ரல்-2023 இல் ரூபா 9070 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


Last updated on 17/04/2023

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச் செலவுக்காக மார்ச்-2023 இல் ரூபா 8040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மார்ச்-2023 இல் ரூபா 8040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மார்ச்-2023 இல் ரூபா 8040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மார்ச்-2023 இல் ரூபா 8040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  மார்ச்-2023 இல் ரூபா 8040 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


Last updated on 17/04/2023

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக பெப்ரவரி-2023 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக பெப்ரவரி-2023 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக பெப்ரவரி-2023 இல் ரூபா 10045 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக பெப்ரவரி-2023 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  பெப்ரவரி-2023 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக ஜனவரி-2023 இல் ரூபா 10020 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜனவரி-2023 இல் ரூபா 10020 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜனவரி-2023 இல் ரூபா 10020 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக ஜனவரி-2023 இல் ரூபா 10020 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  ஜனவரி-2023 இல் ரூபா 10020 வழங்கப்பட்டுள்ளது. ========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக டிசம்பர்-2022 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக டிசம்பர்-2022 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக டிசம்பர்-2022 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக டிசம்பர்-2022 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  டிசம்பர்-2022 இல் ரூபா 10030 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக நவம்பர்-2022 இல் ரூபா 10040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக நவம்பர்-2022 இல் ரூபா 10040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக நவம்பர்-2022 இல் ரூபா 10040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக நவம்பர்-2022 இல் ரூபா 10040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.

5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  நவம்பர்-2022 இல் ரூபா 10040  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக ஒக்ரோபர்-2022 இல் ரூபா 11035 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஒக்ரோபர்-2022 இல் ரூபா 11035 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி(இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஒக்ரோபர்-2022 இல் ரூபா 11035 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக ஒக்ரோபர்-2022 இல் ரூபா 11035 வழங்கப்பட்டுள்ளது.

5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  ஒக்ரோபர்-2022 இல் ரூபா 11035  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக செப்ரம்பர்-2022 இல் ரூபா 12040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக செப்ரம்பர்-2022 இல் ரூபா 12040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி(இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக செப்ரம்பர்-2022 இல் ரூபா 12040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக செப்ரம்பர்-2022 இல் ரூபா 12040 வழங்கப்பட்டுள்ளது.

5. முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் போராளி குடும்பத்தினரின் கல்விச் செலவுகளுக்காக  செப்ரம்பர்-2022 இல் ரூபா 12040  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக ஓகஸ்ட்-2022 இல் ரூபா 12050 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஓகஸ்ட்-2022 இல் ரூபா 12050 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் இந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஓகஸ்ட்-2022 இல் ரூபா 12050 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக ஓகஸ்ட்-2022 இல் ரூபா 12050 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக ஜூலை-2022 இல் ரூபா 10800 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூலை-2022 இல் ரூபா 10800 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் சிந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூலை-2022 இல் ரூபா 10800 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக ஜூலை-2022 இல் ரூபா 10800 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக ஜூன்-2022 இல் ரூபா 11250 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூன்-2022 இல் ரூபா 11250 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் சிந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக ஜூன்-2022 இல் ரூபா 11250 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக ஜூன்-2022 இல் ரூபா 11250 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக மே-2022 இல் ரூபா 12500 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மே-2022 இல் ரூபா 12500 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் சிந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மே-2022 இல் ரூபா 12580 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக மே-2022 இல் ரூபா 12550 வழங்கப்பட்டுள்ளது.


========================================================

1. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஒரு கை இழந்த நவறோஜன் அவர்களுக்கு அவரது மகளின் கல்விச்செலவுக்காக மாதாந்தம் 7500 ரூபா படி கடந்த 6 மாதங்களாக உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. 


2. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் ரமேஸ் அவர்களின் துணைவியார் சசிகலா அவர்களுக்கு, அவரின் மகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மாதாந்தம் 7500 ரூபா வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இது கடந்த 1.5 வருடமாக நடைபெற்றுவருகின்றது.


3. மாவீரர் காவலன் (நவம் அறிவுக்கூடம்) அவர்களின் துணைவியார் சிந்துராணி (இசைவேணி) அவர்களுக்கு அவரின் மகனின் கல்விச் செலவுகளுக்காக மாதாந்தம் 7500 ரூபா வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. 


4. கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த மாவீரர் லெப் கேணல் சுபாஸ் அவர்களின் துணைவியார் ந.விமலேஸ்வரி அவர்களுக்கு அவரின் மகளின் கல்விச்செலவுகளுக்காக மாதாந்தம் 7500 ரூபா வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இது கடந்த 1.5 வருடமாக நடைபெற்றுவருகின்றது.


5. மாவீரர் பாலேஸ் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு 6 மாதமாக கல்வி உதவித்தொகையா மாதாந்தம் 7500 ரூபா வழங்கப்பட்டுவந்துள்ளது.=================================================================

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad